Drilling
Optimization
Production
Enhancement
Well
Intervention
Fire
Protection

Senior Mechanical Project Engineer


About the job

At Paradigm we solve some of the toughest technical challenges in the industry. If you’re looking for an opportunity to work within a team of like-minded engineers and inventors, who are passionate about applying their skills and knowledge in create unique products, then this position is for you! We want the right people - people who want to innovate, achieve, learn, and lead in their chosen field, and who thrive on bringing engineering concepts to real-life practical solutions.

Senior Mechanical Project Engineer (English translation below)

Wie zijn wij:

Paradigm Group werd in 2009 opgericht om te investeren in - en ontwikkelen van innovatieve upstream olie- en gastechnologieproducten en -diensten. Anno 2023, middels gebruik van verworven vaardigheden en kwaliteiten, richt Paradigm Group zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de gehele energiesector. Met als doel kosten en carbon footprint te minimaliseren én oplossingen te bieden die er toe doen.

Wie zoeken wij:

Bij Paradigm lossen we de enkele van de meest uitdagende technische problemen in de industrie op. Als Mechanical Project Engineer speel je een sleutelrol in het ontwerpen, ontwikkelen en managen van werktuigbouwkundige projecten van concept tot oplevering. Ben je op zoek naar een kans om te werken binnen een team van gepassioneerde ingenieurs en uitvinders, dan is deze positie iets voor jou! Samen met hen bouw je aan werkelijk unieke producten. Wij willen de juiste mensen. Mensen die alleen de beste kwaliteit willen leveren, die willen leren en leiden in hun gekozen vakgebied en mensen die technische concepten omzetten in bruikbare praktische oplossingen.

Wat houdt de functie in:

Mechanisch ontwerp

 • Het ontwikkelen van innovatieve mechanische ontwerpen en concepten, rekening houdend met prestaties, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit.
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies, simulaties en analyses om ontwerpkeuzes te valideren en de prestaties te optimaliseren.
 • Maken van gedetailleerde technische tekeningen, specificaties en documentatie.

Materialen en productie

 • Het selecteren van geschikte materialen voor mechanische componenten en systemen, rekening houdend met factoren zoals duurzaamheid, kosten en duurzaamheid.
 • Samenwerken met productieteams om ervoor te zorgen dat ontwerpen effectief en efficiënt kunnen worden geproduceerd.

Kwaliteitsborging en testen

 • Definiëren en implementeren van testplannen en -procedures om ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de industrienormen en verwachtingen van de klant of deze overtreffen.
 • Uitvoeren van test- en validatieactiviteiten, inclusief prestatietests en foutanalyses.

Werken in Teams

 • Samenwerken met cross-functionele teams, waaronder elektrotechnici, software-ingenieurs en projectmanagers, om projectdoelen te bereiken.
 • Technische begeleiding en ondersteuning bieden aan junior engineers en teamleden.

Projectplanning en -beheer

 • Leiding geven aan de uitvoering van werktuigbouwkundige projecten, inclusief het assisteren bij het definiëren van projectdefinities, - budgetten en - tijdlijnen.
 • Vaststellen van projectdoelen, - milestones en - deliverables om een succesvol project te garanderen.
 • Bewaken van de voortgang van het project, identificeren van potentiële risico's en implementeren van mitigatiestrategieën.

Jij beschikt over de volgende kwalificaties::

 • Bachelor in werktuigbouwkunde of een gerelateerd vakgebied.
 • Bewezen track record van 5+ jaar als werktuigbouwkundig engineer in het ontwerpen - en leveren van elektromechanische apparatuur.
 • Sterke analytische - en probleemoplossende vaardigheden.
 • Ervaring in het ontwerpen van Offshore Olie & Gas apparatuur/machines.
 • Kennis van offshore hijs- en Ex-ontwerpcodes en -criteria.
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Ervaring in het werken met SolidEdge-ontwerpsoftware.
 • Je hebt passie voor technische innovatie en het ontwerpen van slimme oplossingen.
 • Je bent bereid nieuwe concepten te realiseren en nieuwe ideeën te genereren.
 • Ervaring met Ridder IQ - en ProFile PDM-software is een pré

Wij bieden jou:

 • Een kans om te werken binnen een team van specialisten, met een onafhankelijke rol - in een internationaal bedrijf.
 • Een goed en marktconform salaris.
 • 35 vakantiedagen per jaar.
 • Door het bedrijf betaalde pensioenregeling, vergoeding woon-werkverkeer.
 • Flexibele startdatum
 • Aanzienlijke mogelijkheden voor ontwikkeling en / of carrièremogelijkheden.

Enthousiast?

Stuur je CV en motivatiebrief naar info@paradigm.eu of upload je CV op https://www.paradigm.eu/career....

****************************************************************************************************************************************

Senior Mechanical Project Engineer

Who we are:

Paradigm Group was established in 2009, to invest, develop and commercialize innovative upstream oil and gas technology products and services. Today at Paradigm we are focused on utilizing our skills to develop innovative value-generating solutions for the broader energy industry, with a clear goal to minimize both cost and carbon impact.

Who are we looking for:

At Paradigm we solve some of the toughest technical challenges in the industry. As a Mechanical Project Engineer you will play a key role in designing, developing, and managing mechanical engineering projects from concept to completion. If you’re looking for an opportunity to work within a team of passionate engineers and inventors, who are building some truly unique products, then this position is for you! We want the right people - people who want to delivery the best quality, to achieve, learn, and lead in their chosen field, and who thrive on bringing engineering concepts into real-life practical solutions.

What is required for this role:

Mechanical Design:

 • Develop innovative mechanical designs and concepts, considering performance, reliability, and cost-effectiveness.
 • Conduct feasibility studies, simulations, and analyses to validate design choices and optimize performance.
 • Create detailed engineering drawings, specifications, and documentation.

Materials and Manufacturing:

 • Select appropriate materials for mechanical components and systems, considering factors such as durability, cost, and sustainability.
 • Collaborate with manufacturing teams to ensure designs can be effectively and efficiently produced.

Quality Assurance and Testing:

 • Define and implement test plans and procedures to ensure products meet or exceed industry standards and customer expectations.
 • Plan and conduct testing and validation activities, including performance testing and failure analysis.

Team Collaboration:

 • Collaborate with cross-functional teams, including electrical engineers, software engineers, and project managers, to achieve project goals.
 • Provide technical guidance and support to junior engineers and team members.

Project Planning and Management:

 • Lead the execution of mechanical engineering projects, including assisting with defining project scopes, budgets, and timelines.
 • Establish project objectives, milestones, and deliverables to ensure project success.
 • Monitor project progress, identify potential risks, and implement mitigation strategies.

What we expect:

 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering or a related field.
 • Proven track record of 5+ years as a Mechanical Engineer in designing and delivering electromechanical equipment.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Experience in designing Offshore Oil & Gas equipment/machines.
 • Knowledge of offshore lifting and Ex design codes and criteria.
 • Good written and verbal communication skills as well as interpersonal skills
 • Proficient working ability with SolidEdge design software
 • A true passion for technical innovation and designing smart solutions.
 • A willingness to bring new concepts and be willing to learn new ideas.

Nice to have experience with:

 • Ridder IQ software
 • ProFile PDM software

What we offer:

 • A chance to work within a team of specialists, having an independent role in an international company.
 • A good competitive salary.
 • 35 vacation days per year.
 • Company paid pension scheme & commuting allowance.
 • Flexible start date
 • Significant opportunities for development and/or career opportunities.

Enthusiastic?

Send your CV and motivation letter to info@paradigm.eu or upload your CV on https://www.paradigm.eu/career....


Back to top